Novinky

1/4/2017

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR - AKTUALIZACE 2016 (data za rok 2015)

Číst dál...

7/3/2016

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR aktuálně podle dat za rok 2014.

Zajistit nakládání s odpady je zákonnou povinností obce a rovněž veřejnou službou nezbytnou pro život občanů. Náklady na odpadové hospodářství jsou nedílnou a mnohdy nemalou součástí obecních rozpočtů.

Číst dál...

21/1/2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 21. ledna 2016 vyhlásilo 20. výzvu („Nízkoemisní a bezemisní vozidla“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Číst dál...

29/05/2015

IURMO, o.p.s. vypracoval dvě nové příručky, které reflektují nové legislativní podmínky ve vazbě na povinnost odděleného shromažďování komunálních kovových odpadů a biologicky rozložitelných odpadů v obcích.

Číst dál...

15/01/2015

Otevřena druhá výzva Programu zeleň do měst a jejich okolí - až do 31. března 2015 mohou žadatelé z řad měst a obcí odevzdávat na SFŽP návrhy projektů. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR celkem 40 milionů Kč.

Číst dál...

10/01/2015

Na kontrolách ve výkupnách druhotných surovin se v roce 2014 podílely všechny inspektoráty České obchodní inspekce, v některých případech ve spolupráci s živnostenskými úřady. Nedostatky zjistili inspektoři v celkem 60 kontrolovaných provozovnách, tj. téměř 40 %. Pravomocně bylo uloženo 55 pokut v celkové výši 566 000 Kč. Nejčastěji porušili provozovatelé sběren zásady poctivosti prodeje, např. tím, že nesprávně účtovali cenu vykoupených surovin, nebo používali váhy bez platného úředního ověření. „Nárůst poměru zjištěných porušení při této podnikatelské činnosti je znepokojivý a svědčí o nerespektování zákonů provozovateli výkupen druhotných surovin. Proto se na jejich kontrolu zaměříme i v roce 2015,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce, Mojmír Bezecný.

Číst dál...

24/06/2014

Ve dnech 11. a 12. června 2014 se v Hradci Králové uskutečnila již po 15. konference Odpady a obce. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) společně se svým zakladatelem Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) se významně podílely na prezentaci svých aktivit v oblasti odpadového hospodářství pro územní samosprávy. Konkrétně se jednalo o představení nejvýznamnějších IURMO aktivit pro oblast odpadového hospodářství a projekt SMO na podporu meziobecní spolupráce v ČR. Dále se přednášky zástupců IURMO a SMO ČR týkaly problematiky výkupu kovových odpadů z pohledu měst a obcí a možností sběru a využití kovových odpadů v obcích. Jedna samostatná přednáška představila hodnocení nákladů obcí v odpadovém hospodářství.

Číst dál...

31/01/2014

OBRAZOVÝ KATALOG A METODIKA - Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí společně se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí realizovaly v roce 2013 aktivity, jejichž cílem je přispět k ukončení krádeží z výkupu kovových odpadů. V rámci společného projektu byl vytvořen unikátní Obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů. Bylo navázáno na obrazový katalog, který v minulosti pro své potřeby vydala Správa železniční dopravní cesty. V tomto společném katalogu je tak nově uveden i nejčastěji kradený obecní majetek či silniční a dálniční součásti. Rozšířený katalog obsahuje také části vysloužilých světelných zdrojů či svítidel a elektrospotřebičů, jejichž výkup je také právně omezen. 

Číst dál...

30/01/2014

Svaz a partneři: Chceme zamezit krádežím a nelegálnímu výkupu kovů. Vydali jsme katalog, který pomůže při kontrolách i s hledáním ukradených věcí. Omezit krádeže kovů a snížit množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách. To je důvod, proč vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který kromě toho, co se krade na železnicích, obsahuje také fotografie a popis kovových materiálů souvisejících s dopravou, obecním majetkem či odpady shromažďovanými obcí obsahující kovové komponenty. Unikátní publikaci připravily Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) společně se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a Českou obchodní inspekcí (ČOI).

Číst dál...

08/01/2014

Ministr průmyslu a obchodu vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2014. Prioritou programu je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské projekty.

Číst dál...