Novinky

18/02/2019 Benchmarking – studie Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR

Institut vytvořil a zveřejnil "benchmarking" studii: Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za rok 2017).

Zajištění nakládání s odpady je zákonnou povinností obce a rovněž veřejnou službou nezbytnou pro život občanů. Náklady na odpadové hospodářství jsou nedílnou a často značnou položnou v obecních rozpočtech. 

Cílem studie je proto poskytnout obcím pravidelně porovnání nákladů, cen služeb a výkonů v hlavních procesech komunálního odpadového hospodářství v rámci celé ČR a informace k očekávanému vývoji nákladů komunálních odpadových služeb za účelem optimalizace hospodaření s odpady na úrovni obcí.

Studii si můžete stáhnout po rozkliknutí odkazu ZDE.

01/12/2018 Semináře pro obce a města ve Středočeském kraji v oblasti odpadového hospodářství

Institut realizuje vzdělávací semináře pro obce a města ve Středočeském kraji. Cílem seminářů je informování o aktuálním vývoji v oblasti odpadového hospodářství, stavu odpadového hospodářství ve Středočeském kraji s ohledem na plnění cílů POH, možnostech nakládání se směsným komunálním odpadem v kraji, spolupráci obcí v oblasti odpadového hospodářství a činnosti Středočeského kraje na podporu regionálního systému nakládání s odpady.

17/08/2018 Spolupráce Institutu na projektu Strategický rámec v oblasti SMART CITY

Institut se podílí na spoluvytváření a realizaci projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City. Cílem tohoto projektu je vznik dokumentu Stategický rámec, který bude sloužit městům a obcím jako vodítko při přípravě vlastních Smart City strategií a také pro realizaci vlastních Smart řešení.

Ředitel Institutu je hostujícím členem Řídícího výboru projektu Strategický rámec. Institut se svými personálními kapacitami rovněž podílí na zajištění projektového managementu tohoto projektu.

1/4/2017

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR - AKTUALIZACE 2016 (data za rok 2015)

Číst dál...

7/3/2016

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR aktuálně podle dat za rok 2014.

Zajistit nakládání s odpady je zákonnou povinností obce a rovněž veřejnou službou nezbytnou pro život občanů. Náklady na odpadové hospodářství jsou nedílnou a mnohdy nemalou součástí obecních rozpočtů.

Číst dál...

21/1/2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 21. ledna 2016 vyhlásilo 20. výzvu („Nízkoemisní a bezemisní vozidla“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Číst dál...

29/05/2015

IURMO, o.p.s. vypracoval dvě nové příručky, které reflektují nové legislativní podmínky ve vazbě na povinnost odděleného shromažďování komunálních kovových odpadů a biologicky rozložitelných odpadů v obcích.

Číst dál...

15/01/2015

Otevřena druhá výzva Programu zeleň do měst a jejich okolí - až do 31. března 2015 mohou žadatelé z řad měst a obcí odevzdávat na SFŽP návrhy projektů. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR celkem 40 milionů Kč.

Číst dál...

10/01/2015

Na kontrolách ve výkupnách druhotných surovin se v roce 2014 podílely všechny inspektoráty České obchodní inspekce, v některých případech ve spolupráci s živnostenskými úřady. Nedostatky zjistili inspektoři v celkem 60 kontrolovaných provozovnách, tj. téměř 40 %. Pravomocně bylo uloženo 55 pokut v celkové výši 566 000 Kč. Nejčastěji porušili provozovatelé sběren zásady poctivosti prodeje, např. tím, že nesprávně účtovali cenu vykoupených surovin, nebo používali váhy bez platného úředního ověření. „Nárůst poměru zjištěných porušení při této podnikatelské činnosti je znepokojivý a svědčí o nerespektování zákonů provozovateli výkupen druhotných surovin. Proto se na jejich kontrolu zaměříme i v roce 2015,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce, Mojmír Bezecný.

Číst dál...

24/06/2014

Ve dnech 11. a 12. června 2014 se v Hradci Králové uskutečnila již po 15. konference Odpady a obce. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) společně se svým zakladatelem Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) se významně podílely na prezentaci svých aktivit v oblasti odpadového hospodářství pro územní samosprávy. Konkrétně se jednalo o představení nejvýznamnějších IURMO aktivit pro oblast odpadového hospodářství a projekt SMO na podporu meziobecní spolupráce v ČR. Dále se přednášky zástupců IURMO a SMO ČR týkaly problematiky výkupu kovových odpadů z pohledu měst a obcí a možností sběru a využití kovových odpadů v obcích. Jedna samostatná přednáška představila hodnocení nákladů obcí v odpadovém hospodářství.

Číst dál...