01/10/2013

Novela zákona o odpadech č. 169/2013 vstupuje v platnost dnem 1. října 2013. Jako jeden z hlavních cílů si klade odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají ve vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.   Navrhovaná opatření by měla v prvé řadě prospět malým a středním podnikatelům, dotýká se však všech subjektů, které nakládají s odpady.

Mezi hlavní změny patří:

•Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií – následně bude zrušen Seznam nebezpečných odpadů v příslušné vyhlášce (č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a ruší se příloha č. 5 zákona o odpadech.

•V oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude využit Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

•Zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (zůstává však povinnost pro obce).

•Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které bylo možno vykonávat funkci odpadového hospodáře.

•Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.

•Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického integrovaného systému (ISPOP).

•Změny v oblastech „Baterie a akumulátory“, „Autovraky“, „Elektrická a elektronická zařízení“.

•Nové § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik. •Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy.

Novela zákona žádným způsobem nemění platný strategický dokument, kterým je Plán odpadového hospodářství ČR (POH).

Zdroj: MŽP ČR,  www.mzp.cz