15/01/2015

Otevřena druhá výzva Programu zeleň do měst a jejich okolí - až do 31. března 2015 mohou žadatelé z řad měst a obcí odevzdávat na SFŽP návrhy projektů. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR celkem 40 milionů Kč.

„Rozvoj veřejné zeleně a péče o ni jsou pro její nenahraditelnou ozdravnou, očistnou, ale i estetickou funkci důležité zejména ve větších městech. V Programu podpory sídelní zeleně jsme proto teď, rok od uplynutí předchozí podobné výzvy, vyčlenili dalších 40 milionů korun. Celkem jsme tak do programu dali už 170 milionů," prozrazuje ředitel odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

„Šanci získat finanční podporu budou mít projekty, které zajistí ekosystémovou funkci zeleně v městské a obecní zástavbě, jež navazuje na další zeleň, jako jsou parky, zahrady apod. Finanční příspěvek prioritně získají projekty na výsadbu původních druhů dřevin, zakládání trávníků, a opatření zlepšující biologickou rozmanitost. Patří sem např. budování úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, zvyšování počtu zdrojů nektaru pro hmyz apod.," doplnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Dotaci lze získat i na plány péče o veřejnou zeleň, které zahrnují plán financování výdajů či vyhodnocení stavu stromů s návrhem na jejich ošetření. Stromy jsou pro městskou zeleň obzvláště důležité. Fungují jako plíce měst, přispívají k čistšímu ovzduší, stíní, tlumí hluk z dopravy apod. Podpora je určena i na drobné vybavení. Minimální limit pro požadovanou dotaci je 200 000 Kč a nejvyšší pak dvojnásobek, tedy 400 000 korun .

Žádosti spolu s návrhem projektu v tištěné i elektronické podobě na CD nosiči mohou zájemci o dotaci podávat osobně na podatelně Státního fondu životního prostředí ČR nebo posílat poštou či datovou službou. Příjem žádostí končí 31. března 2015 ve 14 hodin.

Více informací na: https://www.sfzp.cz/clanek/274/2452/druha-vyzva-programu-zelen-do-mest-a-jejich-okoli/

Zdroj: www.sfzp.cz