21/1/2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 21. ledna 2016 vyhlásilo 20. výzvu („Nízkoemisní a bezemisní vozidla“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.


Výzva nazvaná „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ je zaměřena na podporu projektů v následujících aktivitách: nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.


Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Více informací na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana