Novinky

12/12/2013

Pětatřicet měst a obcí v Plzeňském kraji nakoupily s dotací EU 37 kontejnerů na velkoobjemový odpad, jehož podíl v komunálním odpadu stoupá. Končí většinou na skládkách a zatěžuje rozpočty obcí. ČTK to dnes řekli šéf Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Filip Uhlík a předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) Jaroslav Perlík. Sdružení získalo 3,5 milionu Kč z operačního programu Životní prostředí, tedy 90 procent nákladů.

Číst dál...

01/10/2013

Novela zákona o odpadech č. 169/2013 vstupuje v platnost dnem 1. října 2013. Jako jeden z hlavních cílů si klade odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají ve vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.   Navrhovaná opatření by měla v prvé řadě prospět malým a středním podnikatelům, dotýká se však všech subjektů, které nakládají s odpady.

Číst dál...

11/09/13

Minulý týden byly vyčerpány dotace na výměnu starých kotlů za nové ekologické v Ústeckém a Středočeském kraji. Program Ministerstva životního prostředí, díky kterému mohou obyvatelé České republiky získat příspěvek na ekologické vytápění, letos poskytl už 30 milionů korun Moravskoslezskému kraji, dalších 10 milionů Ústeckému a 20 milionů kraji Středočeskému. Ministerstvo je připraveno do programu uvolnit ihned dalších 40 milionů korun.   Celkem máme v Moravskoslezském kraji už čtvrtou společnou výzvu a dohromady jsme pro občany MSK alokovali už 160 miliónů korun, k tomu zmíněný Středočeský kraj se společnými 40 miliony a Ústecký s 20 miliony korun.

Číst dál...

07/08/2013

Od dnešního dne (7. 8.) mohou obce, na jejichž území vznikly škody v průběhu rozsáhlých bouří 5. a 6. srpna, žádat o příspěvek na opravu poničených obydlí. Obce, na jejichž území vznikly škody v průběhu bouří (5. a 6. srpna) mohou žádat o příspěvek 30 tisíc korun na opravu bytu určeného trvalému bydlení. Ode dneška totiž platí aktualizace výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o dotace v programu Podpora bydlení při živelní pohromě – s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem.

Číst dál...

06/08/2013

Na webu APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb (http://www.apes.cz/cs/publikace) naleznete nově ke stažení publikace o EPC. Jedná se o „kuchařku“ se základními informacemi o energetických službách se zárukou úspor pro zákazníky a dále brožuru „Energetické služby se zárukou“, která je určena odbornější veřejnosti.

 

 

 

 

17/05/2013

Vzorová smlouva včetně přílohy pro uzavírání smluvních vztahů s poskytovateli energetických služeb se zárukou (metoda EPC), etický kodex, proces přípravy výběrového řízení veřejné zakázky, metodika přípravy a realizace projektů realizovaných metodou EPC. Na základě usnesení vlády České republiky č. 109 ze dne 22. února 2012 bylo ministru průmyslu a obchodu uloženo připravit vzorovou smlouvu pro uzavírání smluvních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi a poskytovateli energetických služeb se zárukou (Energy Performance Contracting — metoda EPC) a publikovat ji do 30. června 2012 na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Číst dál...

16/05/2013

Poslanci schválili pozměňovací návrh ministra Tomáše Chalupy, který MŽP umožní vydávat plakety pro nízkoemisní zóny elektronicky. Ministerstvo životního prostředí bude mít díky pozměňovacímu návrhu přístup do registru vozidel, který je podmínkou pro vydávání emisních plaket.   „Pozměňovací návrh jsme připravili především s ohledem na zvýšení komfortu při vydávání emisních plaket, abychom vyšli vstříc řidičům a urychlili samotnou distribuci“, říká ministr Tomáš Chalupa. Žádosti o vystavení emisních plaket, které umožní řidičům vjezd do nízkoemisní zóny, je možné podávat korespondenčně, resp. elektronicky. Přílohou žádosti v takovém musí být kopie technického průkazu. Pro případ nutnosti ověření pravosti údajů uvedených v kopii technického průkazu je ale třeba, aby osoba vydávající emisní plaketu měla přístup do registru silničních vozidel nebo disponovala vlastní databází, v níž by bylo možné ověřovat pravdivost údajů.

Číst dál...

14/05/2013

Nová odpadová legislativa je prioritou Ministerstva životního prostředí. Práce na nové legislativě v oblasti odpadového hospodářství pokračují. Poplatky za ukládání odpadů na skládku by podle představ Ministerstva životního prostředí neměly přesáhnout 1 000 korun. Skládkování by se pak mělo zakázat do deseti let od účinnosti zákona.   Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa ustavil pracovní skupinu k odpadové legislativě. Její členové mají za cíl přijít do konce června s odpověďmi na pět základních otázek. Jednou z nich je výše poplatků za ukládání odpadů na skládku.

Číst dál...

08/04/2013

Ministerstvo životního prostředí uspořádalo 27. března první zasedání pracovní skupiny k budoucímu směřování České republiky v odpadovém hospodářství. Hlavním tématem jednání byl termín ukončení skládkování směsného komunálního odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládky a jeho výše včetně rozdělení nebo integrované systémy nakládání s odpady.   „Pracovní skupina navazuje na jednání z roku 2012. Vyšli jsme tak vstříc stovkám dotčených subjektů a jejich požadavku na pokračování série jednání k aktuální problematice odpadového hospodářství,“ říká předseda pracovní skupiny, náměstek ministra pro sekci technické ochrany životního prostředí Tomáš Podivínský a dodává: „Výsledkem zasedání pracovní skupiny by měl být materiál, který bude do konce května postoupen do legislativního procesu.“

Číst dál...

11/03/2013

Energetické využití odpadů je v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady. Česká republika musí nakládat s odpady v souladu s hierarchií, která je dána evropskými předpisy. Na prvním místě by vždy měla být všeobecná snaha vzniku odpadu předejít. Pokud odpad vznikne, měl by být přednostně využit, a to materiálově nebo energeticky. Odstranění odpadu skládkováním je v této hierarchii až na posledním místě. V České republice se v současnosti skládkováním odstraňuje cca 55 % všech komunálních odpadů. Snahou ministerstva je postupně skládkování omezit na minimum a v budoucnu ho zakázat úplně.   „Představa, že skládkování odpadu na má životní prostředí menší dopady než jeho spalování, je mylná. Ve Švýcarsku má každé město své zařízení na energetické využívání odpadu a nikdo se nad tím nepodivuje. A Švýcarsko asi neoznačíme za zemi, která by své životní prostředí nechránila,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Číst dál...