Novinky

22/02/2013

Ministerstvo životního prostředí představilo dvě výrazná prorůstová opatření, která mají za cíl podpořit zateplování veřejných budov a rodinných domů. Dnem 22.02.2013 startuje příjem žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, konkrétně se jedná o zateplení veřejných budov. Ve středu 20. února 2013 vláda schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená úsporám.   „Předložená opatření mají na naši ekonomiku velmi pozitivní vliv. Jak Nová zelená úsporám, tak podpora zateplování veřejných budov z Operačního programu Životní prostředí nastartují ekonomickou krizí zasažený stavební průmysl. A budou mít také pozitivní vliv na životní prostředí. Poměrně důležitým přínosem opatření je také vylepšení vzhledu obcí a měst v České republice,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Číst dál...

08/02/2013

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil ve středu 6. února 2013 vládě návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. Při tvorbě tohoto nařízení se Česká republika inspirovala v Německu, ve kterém nízkoemisní zóny využívají města od března roku 2007. Navrhovaná úprava má za cíl ulehčit městům s velkým objemem dopravy. Emisní plakety budou podobné dálničním známkám a jejich distribuci zajistí obce s rozšířenou působností a Státní fond životního prostředí ČR.

Číst dál...

05/02/2013

V pátek 1. února 2013 proběhlo první zasedání Rady Fondu ASEKOL ke spuštění šestého grantového řízení určeného neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajícím se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Žádat o příspěvek mohou obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů. Zájemci o dotaci mohou zasílat své přihlášky do tří programů – Intenzita, Rekonstrukce  a Osvěta - a to až do 29. března 2013. Formulář přihlášky a tematické zadání jsou k dispozici na stránkách www.asekol.cz.  Ve zjednodušeném řízení formou samostatného formuláře lze letos také požádat o nefinanční pomoc v podobě poskytnutí E-domku na sběrný dvůr. Vyhlášení úspěšných žadatelů proběhne v květnu, přičemž všechny vybrané projekty musí být uskutečněny do konce roku 2013.

Zdroj: www.asekol.cz

07/01/2013

Výkup kovů: předpisy jsou, ale nerespektují se! Sběr a výkup kovového odpadu je kontroverzní. Na jedné straně fungují sběrné systémy měst a obcí, zejména sběrné dvory, kam je možné odpadní kovové předměty uložit. Na straně druhé prosperují výkupny kovů, které jsou často ochotny vykoupit i předměty pocházející z trestné činnosti - a nezměnila na tom příliš ani úprava zákona o odpadech, která podmínky pro výkup zpřísnila. V červnu letošního roku proběhla velká kontrolní akce České inspekce životního prostředí. Zkontrolováno bylo 139 provozoven, devadesát z nich mělo nějaký problém. Často byl překračován právě zákon o odpadech: nebyla prováděna identifikace předávajících osob a přijímané odpady nebyly správně zařazovány dle katalogu odpadů. Provozovatelé výkupen také nedbali vyhlášky č. 383/2001 Sb., která zakazuje přijímat do výkupu zařízení mající povahu uměleckého, případně pietního díla, částí průmyslového nebo obecně prospěšného zařízení (dle ust. § 8), a poskytovali platby v hotovosti.  

Číst dál...

12/12/2012

Decentralizované kompostování - spolupráce obcí a zemědělců! Zatímco v zemích s vyspělým odpadovým hospodářstvím je decentralizované kompostování, nejčastějším způsobem řešení problematiky přebytečné biomasy, v České republice se zatím objevují jen první vlaštovky. Decentralizovaným kompostováním se rozumí vytvoření sítě regionálních kompostáren, která pokryje dané území tak, aby veškerý vznikající bioodpad, především BRKO z údržby ploch zeleně obcí a zahrad občanů a rostlinných zbytků z domácností, byl svezen a zpracován s co nejnižšími náklady.   Aby se myšlenka spolupráce mezi obcemi a zemědělci dostala do širšího povědomí, uspořádala Zemědělská a ekologická agentura ZERA sérii výjezdních seminářů, které se postupně uskutečňují ve všech krajích. Tyto vzdělávací akce jsou pro účastníky zdarma díky podpoře Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR. Jedná se o jednu z aktivit projektu "Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu", který si klade za cíl podpořit komunikaci v regionu s cílem využít zdroje živin v místě jejich vzniku.  

Číst dál...

03/11/2012

Od 1. 1. 2013 mohou města a obce zvýšit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpady). Umožňuje jim to zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Chystají se radnice tuto možnost využít?  Dosavadní místní poplatek za odpady sestává podle zákona č. 565/1990 Sb. ze dvou částí. První tvoří částka za tříděný odpad, který nesmí překročit 250 Kč na jednu fyzickou osobu za kalendářní rok. Druhou část místního poplatku obce stanovují na základě svých skutečných nákladů na svoz netříděného odpadu - ovšem i v tomto případě jsou limitovány nejvyšší možnou částkou 250 Kč. Celkem tedy místní poplatek za odpady dosud nesmí překročit 500 Kč na hlavu.  Počínaje 1. 1. 2013 však dochází ke změně. Poplatek i nadále sice zůstává složen ze dvou částí - úhrady za tříděný odpad a úhrady za svoz netříděného odpaduu. Avšak zatímco úhrada za tříděný odpad nadále nesmí překročit původní výši 250 Kč, úhrada za svoz netříděného odpadu (vypočítává se podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím kalendářním roce) může vzrůst ze současných (až) 250 Kč na (až) 750 Kč. Celkem tedy obyvatel obce může nově platit až 1000 Kč ročně. Novinkou je i to, že obce mohou začít vybírat poplatky za odpady i od cizinců, kteří mají v České republice povolení k dlouhodobému pobytu. Poplatky za odpady nově zaplatí i vlastníci tzv. rekreačních apartmánů, kteří v domech nebydlí, ale bytové jednotky pronajímají. Podle zákona o místních poplatcích mají nyní povinnost platit poplatky za odpady jenom lidé, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu nebo zde vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci.   Většina obcí v ČR využívá institut místního poplatku. Druhou možností je, aby obec aplikovala zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, konkrétně jeho § 17a, podle něhož je plátcem poplatku vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká. Pak lidé platí za počet a objem odvezených poplenic, tedy podle skutečného množství odpadu, který vyprodukují.  

Číst dál...

31/10/2012

Ministerstvo životního prostředí zajistilo certifikaci výdajů ze zdrojů Evropské unie v celkové výši 21,5 mld. korun. Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí předal 18. října 2012 potřebné podklady k mimořádné 5. certifikaci výdajů na Platební a certifikační orgán Ministerstva financí, následně byla odeslána žádost o platbu Evropské komisi a poté byla obnovena certifikace.

Číst dál...

03/09/2012

Cílem nového zákona o ochraně ovzduší je zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika. Podle nového zákona o ochraně ovzduší budou muset od roku 2022 kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákon vyžaduje provozovat kotle, které plní stanovené emisní parametry. V principu tedy nemusí být nutná výměna celého kotle, ale například jeho dovybavení automatickým podavačem paliva, zvláštním automatickým hořákem apod., které zajistí jeho úpravu na 3. emisní třídu. Nové požadavky na kotle souvisí s tím, že Česká republika má velmi významné problémy s kvalitou ovzduší, zejména ve vztahu k prachovým částicím a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Přibližně 40 % celkových emisí způsobených prachem v České republice se do vnějšího ovzduší dostává právě spalováním zejména dřeva a uhlí v starých kotlech o tepelném příkonu do 300 kW. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 66 % celkových emisí. Vyžádané kontroly kotlů budou probíhat jednou za dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon nedává úředníkům pravomoc přímo vstupovat do domů a bytů kvůli kontrole způsobu vytápění.

Číst dál...

18/07/2012

Ministerstvo životního prostředí vyjednává s Evropskou komisí o použití 1,5 miliardy korun z operačního fondu Životní prostředí na modernizaci veřejného osvětlení. Pokud bude Brusel souhlasit, obce by mohly o dotace požádat koncem roku. Ministerstvo návrh představilo vedení programu koncem června. Přesná pravidla poskytování zatím ladí. "V tuto chvíli je předčasné hovořit o detailech pravidel pro poskytování dotací na veřejná osvětlení, poněvadž ministerstvo aktuálně disponuje pouze první neformální reakcí Generálního ředitelství pro regionální politiku. Pokud nevznikne zásadní rozpor při vyjednáváních s orgány komise, ministerstvo vyhlásí výzvy již koncem roku 2012. Celkově se počítá s alokací 1,5 miliardy," řekl ČTK mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

Číst dál...

20/06/2012

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě návrh novely zákona o odpadech. Kabinet normu schválil, ta nyní putuje k projednání do Poslanecké sněmovny. Jednotlivá opatření novely směřují především ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.

„Hlavním cílem novely je odlehčit podnikatelům od často zbytečné administrativy. S tímto záměrem jsme novelu připravovali. Změny nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Odbouráním nadbytečného papírování se pouze odstraňují povinnosti, které jenom braly podnikatelům peníze,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Číst dál...