Novinky

07/06/2012

Výsledky celostátní soutěže obcí O křišťálovou popelnici - Putovní pohár se přesouvá z Říčan do Vimperka.
Na slavnostním večeru v Hradci Králové byly v rámci konference Odpady a obce oznámeny výsledky celostátní soutěže obcí "O křišťálovou popelnici" za rok 2011. Ceny předali zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže. V letošním VIII. ročníku soutěže se na prvním místě umístil Vimperk, který si odnesl putovní Křišťálovou popelnici, na které je vybroušeno jeho jméno. Zástupcům města byl předán šek na 150 tisíc korun. Druhé místo získalo město Jeseník, které obdrželo 100 tisíc korun a třetí příčku obsadilo město Sedlčany. Šek pro ně měl hodnotu 70 tisíc korun. Obě obce byly odměněny také menšími křišťálovými popelnicemi. Místostarostka Vimperku Jaroslava Martanová nám řekla: "První místo je výsledkem dlouholeté dobré práce občanů města. Zároveň je to závazek do letošního roku 2012". V loňském roce získala prvenství obec Říčany, na druhém místě byla Olomouc, a jako třetí se umístila obec Zruč-Senec.

Číst dál...

29/04/2012

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil Senátu Zprávu o stavu životního prostředí za rok 2010. Jedná se o dokument obsahující pravidelný souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody, krajiny a jednotlivých složek životního prostředí. Tyto informace následně slouží k návrhu opatření vedoucích ke zlepšení situace v dané oblasti. Ministr Chalupa předložil senátorům dokument, který obsahuje soubor 39 klíčových indikátorů včetně jejich vyhodnocení. „Ve Zprávě jsou nastíněny pozitivní a negativní trendy současného vývoje životního prostředí, a to v oblastech: ovzduší a klima, vodní hospodářství a jakost vody, biodiverzita a ekosystémové služby, lesy a krajina, průmysl a energetika, doprava, půda a zemědělství, odpady a materiálové toky, zdraví a financování ochrany životního prostředí,“ uvedl během svého vystoupení ministr Chalupa.

Číst dál...

12/04/2012

Česká republika už překonala závazný limit ve sběru vybitých baterií. Neziskové společnosti ECOBAT se vloni podařilo navýšit množství zpětně odebraných baterií až na 769 tun, což je v porovnání s množstvím baterií uváděných na trh víc než 26 procent. Tím byl překonán limit směrnice EU pro rok 2012. Sběrné krabičky Ecocheese pro domácnosti se distribuují od loňského jara. Větší nádoby se objeví letos na jaře v supermarketech.

Číst dál...

23/02/2012

Ministr Chalupa představil vládě ČR „6. hodnotící zprávu o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2010“ Ministerstva životního prostředí. Plán odpadového hospodářství je základní strategií pro prevenci vzniku a využívání odpadů. Převážná většina Plánem stanovených cílů je plněna, dochází k úspěšné realizaci náročných environmentálních závazků na evropské i mezinárodní úrovni. ČR dodržuje Evropskou unií schválenou hierarchii nakládání s odpady, snižuje významně produkci určitých toků odpadů a v souladu s principy udržitelnosti a konkurenceschopnosti podporuje nárůst materiálového a energetického využívání odpadů. Nakládání s komunálním odpadem je do dalšího období pro ministerstvo výzvou a jak ministr Chalupa zdůrazňuje: „Přednostně se můj resort zaměří na snižování podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky a na využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Možnosti podpory spatřuji například ve financování projektů odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí“.

Číst dál...

20/01/2012

Praha má nové červené kontejnery na drobné elektro - v hlavním městě se jich natrvalo usídlilo 122. Nezisková organizace ASEKOL během prosince rozmístila po hlavním městě 100 červených kontejnerů určených na elektroodpad. Těchto kontejnerů, které nemají v Evropě nikde obdobu, je zatím po České republice rozmístěno 1 500 a další stále přibývají. Praha v srpnu dostala 22 kontejnerů na zkoušku, a protože se osvědčily, přibyla k nim nyní další stovka. Červené kontejnery mají především usnadnit občanům možnost zbavit se vysloužilých drobných elektrospotřebičů, které často končí ve směsném odpadu, kam ale rozhodně nepatří.
Při správném třídění elektroodpadu se spotřebiče dostanou k recyklaci, při níž se opětovně využije až 80 % všech materiálů. Navíc díky odbornému zacházení nedochází k uvolňování škodlivých látek, jako je např. rtuť a olovo. Takové riziko hrozí, pokud spotřebiče skončí ve směsném odpadu a na skládkách.

Číst dál...

19/01/2012

Energetickým úsporám ve stavebnictví brání podle odborníků sami stavaři
Za osm let zažije české stavebnictví skutečnou revoluci. V platnost totiž vstoupí evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II), podle níž se budou moci stavět pouze domy s téměř nulovou spotřebou energie. Čeští odborníci proto připravili akční plán, který by měl stavebnictví na tuto změnu připravit. Upozorňují především na neznalosti a nutnost dalšího vzdělávání odborníků – projektantů i stavebních firem.

Číst dál...

20/12/2011

Státní fond životního prostředí dne 16.12.2011 zveřejnil aktuální harmonogram výzev pro OPŽP na rok 2012. Zveřejněný plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí omezení oblastí podpory budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/42/12668-plan_vyzev_16_12_2011.pdf

04/12/2011

Ministr průmyslu a obchodu a vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2012. Rozpočet programu je 30 milionů Kč, nabízí 14 typů podporovaných aktivit pro široké spektrum žadatelů. Státní program je zřízen na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a jeho ustanovení představují přímou implementaci evropské legislativy. Je také součástí národních akčních plánů. Tento program, který v resortu MPO medializujeme jako program EFEKT, má své nezastupitelné místo mezi jinými programy. Nejen nyní, kdy skončily výzvy ve většině Operačních programů zaměřených na stejnou oblast, ale zejména proto, že umožňuje podporovat aktivity, které z Operačních programů podpořit nelze.

Číst dál...

03/12/2011

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák slavnostně ocenil nejlepší obce kraje v třídění odpadů
Obec Bolatice uspěla v letošním ročníku klání obcí v třídění papíru, plastu, skla a nápojového kartonu z komunálního odpadu a stala se tak vítězem soutěže O keramickou popelnici 2011 v kategorii nad 4 000 obyvatel. V kategorii obcí do 4 000 obyvatel pak zvítězila Obec Nové Heřminovy. Současně byly oceněny i města a obce s největší výtěžností drobných elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele v rámci soutěže O keramické sluchátko 2011.Nejlépe se elektrozařízení třídí v Úvalně, Petřvaldě u Karviné a Novém Jičíně.

Číst dál...

21/11/2011

Svaz měst a obcí podpořil MŽP ve snaze o účinnou kontrolu vytápění domácností
V rámci aktuální debaty o konečném znění pozměňovacího návrhu novely zákona o ovzduší, který má umožnit účinnou kontrolu vytápění domácností, získalo dnes Ministerstvo životního prostředí silného stoupence v podobě Svazu města a obcí (SMO). Na potřebném efektivním a nekonfliktním řešení, které neohrozí právo a soukromí občanů, se během dnešního jednání shodl předseda SMO Dan Jiránek a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. „Cílem připravovaného pozměňovacího návrhu není trestat obyvatele a vybírat pokuty. Naším záměrem je využití preventivně výchovného dopadu nesprávného vytápění domácností. Zároveň nám jde o snížení zátěže životního prostředí a obyvatel zasažených nevhodným spalováním ve starých domácích kotlích,“ uvedl během schůzky ministr Chalupa.

Číst dál...