Novinky

03/09/2012

Cílem nového zákona o ochraně ovzduší je zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika. Podle nového zákona o ochraně ovzduší budou muset od roku 2022 kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákon vyžaduje provozovat kotle, které plní stanovené emisní parametry. V principu tedy nemusí být nutná výměna celého kotle, ale například jeho dovybavení automatickým podavačem paliva, zvláštním automatickým hořákem apod., které zajistí jeho úpravu na 3. emisní třídu. Nové požadavky na kotle souvisí s tím, že Česká republika má velmi významné problémy s kvalitou ovzduší, zejména ve vztahu k prachovým částicím a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Přibližně 40 % celkových emisí způsobených prachem v České republice se do vnějšího ovzduší dostává právě spalováním zejména dřeva a uhlí v starých kotlech o tepelném příkonu do 300 kW. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 66 % celkových emisí. Vyžádané kontroly kotlů budou probíhat jednou za dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon nedává úředníkům pravomoc přímo vstupovat do domů a bytů kvůli kontrole způsobu vytápění.

Číst dál...

18/07/2012

Ministerstvo životního prostředí vyjednává s Evropskou komisí o použití 1,5 miliardy korun z operačního fondu Životní prostředí na modernizaci veřejného osvětlení. Pokud bude Brusel souhlasit, obce by mohly o dotace požádat koncem roku. Ministerstvo návrh představilo vedení programu koncem června. Přesná pravidla poskytování zatím ladí. "V tuto chvíli je předčasné hovořit o detailech pravidel pro poskytování dotací na veřejná osvětlení, poněvadž ministerstvo aktuálně disponuje pouze první neformální reakcí Generálního ředitelství pro regionální politiku. Pokud nevznikne zásadní rozpor při vyjednáváních s orgány komise, ministerstvo vyhlásí výzvy již koncem roku 2012. Celkově se počítá s alokací 1,5 miliardy," řekl ČTK mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

Číst dál...

20/06/2012

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě návrh novely zákona o odpadech. Kabinet normu schválil, ta nyní putuje k projednání do Poslanecké sněmovny. Jednotlivá opatření novely směřují především ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.

„Hlavním cílem novely je odlehčit podnikatelům od často zbytečné administrativy. S tímto záměrem jsme novelu připravovali. Změny nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Odbouráním nadbytečného papírování se pouze odstraňují povinnosti, které jenom braly podnikatelům peníze,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Číst dál...

07/06/2012

Výsledky celostátní soutěže obcí O křišťálovou popelnici - Putovní pohár se přesouvá z Říčan do Vimperka.
Na slavnostním večeru v Hradci Králové byly v rámci konference Odpady a obce oznámeny výsledky celostátní soutěže obcí "O křišťálovou popelnici" za rok 2011. Ceny předali zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže. V letošním VIII. ročníku soutěže se na prvním místě umístil Vimperk, který si odnesl putovní Křišťálovou popelnici, na které je vybroušeno jeho jméno. Zástupcům města byl předán šek na 150 tisíc korun. Druhé místo získalo město Jeseník, které obdrželo 100 tisíc korun a třetí příčku obsadilo město Sedlčany. Šek pro ně měl hodnotu 70 tisíc korun. Obě obce byly odměněny také menšími křišťálovými popelnicemi. Místostarostka Vimperku Jaroslava Martanová nám řekla: "První místo je výsledkem dlouholeté dobré práce občanů města. Zároveň je to závazek do letošního roku 2012". V loňském roce získala prvenství obec Říčany, na druhém místě byla Olomouc, a jako třetí se umístila obec Zruč-Senec.

Číst dál...

29/04/2012

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil Senátu Zprávu o stavu životního prostředí za rok 2010. Jedná se o dokument obsahující pravidelný souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody, krajiny a jednotlivých složek životního prostředí. Tyto informace následně slouží k návrhu opatření vedoucích ke zlepšení situace v dané oblasti. Ministr Chalupa předložil senátorům dokument, který obsahuje soubor 39 klíčových indikátorů včetně jejich vyhodnocení. „Ve Zprávě jsou nastíněny pozitivní a negativní trendy současného vývoje životního prostředí, a to v oblastech: ovzduší a klima, vodní hospodářství a jakost vody, biodiverzita a ekosystémové služby, lesy a krajina, průmysl a energetika, doprava, půda a zemědělství, odpady a materiálové toky, zdraví a financování ochrany životního prostředí,“ uvedl během svého vystoupení ministr Chalupa.

Číst dál...

12/04/2012

Česká republika už překonala závazný limit ve sběru vybitých baterií. Neziskové společnosti ECOBAT se vloni podařilo navýšit množství zpětně odebraných baterií až na 769 tun, což je v porovnání s množstvím baterií uváděných na trh víc než 26 procent. Tím byl překonán limit směrnice EU pro rok 2012. Sběrné krabičky Ecocheese pro domácnosti se distribuují od loňského jara. Větší nádoby se objeví letos na jaře v supermarketech.

Číst dál...

23/02/2012

Ministr Chalupa představil vládě ČR „6. hodnotící zprávu o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2010“ Ministerstva životního prostředí. Plán odpadového hospodářství je základní strategií pro prevenci vzniku a využívání odpadů. Převážná většina Plánem stanovených cílů je plněna, dochází k úspěšné realizaci náročných environmentálních závazků na evropské i mezinárodní úrovni. ČR dodržuje Evropskou unií schválenou hierarchii nakládání s odpady, snižuje významně produkci určitých toků odpadů a v souladu s principy udržitelnosti a konkurenceschopnosti podporuje nárůst materiálového a energetického využívání odpadů. Nakládání s komunálním odpadem je do dalšího období pro ministerstvo výzvou a jak ministr Chalupa zdůrazňuje: „Přednostně se můj resort zaměří na snižování podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky a na využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Možnosti podpory spatřuji například ve financování projektů odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí“.

Číst dál...

20/01/2012

Praha má nové červené kontejnery na drobné elektro - v hlavním městě se jich natrvalo usídlilo 122. Nezisková organizace ASEKOL během prosince rozmístila po hlavním městě 100 červených kontejnerů určených na elektroodpad. Těchto kontejnerů, které nemají v Evropě nikde obdobu, je zatím po České republice rozmístěno 1 500 a další stále přibývají. Praha v srpnu dostala 22 kontejnerů na zkoušku, a protože se osvědčily, přibyla k nim nyní další stovka. Červené kontejnery mají především usnadnit občanům možnost zbavit se vysloužilých drobných elektrospotřebičů, které často končí ve směsném odpadu, kam ale rozhodně nepatří.
Při správném třídění elektroodpadu se spotřebiče dostanou k recyklaci, při níž se opětovně využije až 80 % všech materiálů. Navíc díky odbornému zacházení nedochází k uvolňování škodlivých látek, jako je např. rtuť a olovo. Takové riziko hrozí, pokud spotřebiče skončí ve směsném odpadu a na skládkách.

Číst dál...

19/01/2012

Energetickým úsporám ve stavebnictví brání podle odborníků sami stavaři
Za osm let zažije české stavebnictví skutečnou revoluci. V platnost totiž vstoupí evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II), podle níž se budou moci stavět pouze domy s téměř nulovou spotřebou energie. Čeští odborníci proto připravili akční plán, který by měl stavebnictví na tuto změnu připravit. Upozorňují především na neznalosti a nutnost dalšího vzdělávání odborníků – projektantů i stavebních firem.

Číst dál...

20/12/2011

Státní fond životního prostředí dne 16.12.2011 zveřejnil aktuální harmonogram výzev pro OPŽP na rok 2012. Zveřejněný plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí omezení oblastí podpory budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/42/12668-plan_vyzev_16_12_2011.pdf