Novinky

20/11/2011

Sněmovní výbor je pro zvýšení poplatku za odpad 
Poplatek za komunální odpad se zvýší až o sto procent, maximálně na 1000 korun ročně za osobu pravděpodobně od dubna, do konce letošního roku předloha schválena nebude.
Sněmovní výbor pro životní prostředí doporučil poslancům schválit návrh na zvýšení poplatku za komunální odpad až o sto procent, maximálně na 1000 korun ročně za osobu. Předkladatelé z řad poslanců TOP 09 a Starostů chtějí ještě upravit účinnost předlohy. Obce by mohly platby zvýšit od dubna místo od ledna příštího roku. Do konce roku totiž předloha schválena nebude.
Zvýšení poplatku se nelíbí opozici. Poukazovala na to, že od ledna vzrostou domácnostem náklady například zvýšením dolní sazby daně z přidané hodnoty. Koaliční poslanci však trvali na tom, že obce by neměly na odvoz odpadu doplácet. Částka se nezvyšovala devět let. Opozice neuspěla ve výboru s návrhem, aby byl poplatek nejvýše 750 korun.

Číst dál...

16/11/2011

Pravomoc kontrolovat domácí kotle chce ministerstvo přidat do zákona o ovzduší
Ministerstvo životního prostředí chce přidat do návrhu nového zákona o ochraně ovzduší pravomoc pro obecní úředníky kontrolovat přímo v domácnostech, čím lidé topí. V případě prohřešku nebo odepření vstupu do bytu by lidem hrozila až padesátitisícová pokuta. Ministerstvo hodlá vložit příslušná ustanovení do předlohy při druhém sněmovním čtení, které bude v prosinci. Na dnešním jednání sněmovního výboru pro životní prostředí to řekl náměstek ministra Ivo Hlaváč.
Kotle by měli kontrolovat podle něho úředníci pověřených obcí. Obce by si mohly k prověrce pozvat odborníka. Znamená to sice prolomení práva domovní svobody, ministerstvo ale trvá na tom, že takové prověrky by protiústavní nebyly. Na stejné úrovni jako domovní svoboda je podle jeho výkladu právo na ochranu životního prostředí a na zdraví lidí. Jde o to vytvořit klíč, podle kterého se bude postupovat.

Číst dál...

15/11/2011

MZe opět spouští dotace na stavbu bioplynových stanic
Ministr zemědělství Petr Bendl dnes oznámil své rozhodnutí opět spustit zastavenou administraci projektů předložených na podporu bioplynových stanic v rámci 13. kola příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. Uvedl, že k tomuto kroku dospěl na základě podrobného přezkoumání okolností kolem provozování bioplynových stanic. Podle ministra Bendla je nezbytné vytvořit v rámci České republiky stabilní investiční prostředí pro využití obnovitelných zdrojů energie, jejichž důležitou složkou biomasa a bioplyn jsou. „V zemědělství představuje biomasa potenciálně značný přínos pro naplňování energetických potřeb každého státu. Chápu zájem zemědělců o biomasu jako další vítaný zdroj příjmů jejich podniků, který může sehrát pozitivní roli zejména v dobách výkyvů cen zemědělské produkce. Tento příjem by však měl být doplňkové povahy, nikoli hlavním zdrojem peněz pro zemědělský podnik.,“ uvedl dnes Petr Bendl na Českém energetickém a ekologickém fóru na téma Biomasa a biopaliva pro ekonomickou energetiku ČR v Praze.

Číst dál...

03/11/2011

Sběrny druhotných surovin by mohly podléhat souhlasu obce
Starostou Velkého Oseku na Kolínsku je od loňských komunálních voleb Mgr. Pavel Drahovzal. Řadu let působil v Kanceláři Svazu měst a obcí (SMO) ČR jako právník a byl také u zrodu Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech, kterou SMO zpracoval ve spolupráci s dalšími partnery. Ve Velkém Oseku (2206 obyv. - stav k 1. 1. 2011) mají systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu nastaven standardně v souladu se zavedenými pravidly a jak Mgr. Pavel Drahovzal poznamenává, "systém nevykazuje žádné větší závady, např. velké černé skládky". Ruku v ruce s tím jde v obci i způsob zpoplatnění občanů. Místní poplatek za nakládání s komunálním odpadem pro každého trvale bydlícího občana nebo vlastníka rekreačního objektu činí 500 Kč. Přitom průměrné náklady na systém přepočítané na každého obyvatele loni v průměru přesáhly 750 Kč. Celková produkce komunálního odpadu se pohybuje okolo 1200 tun, z nichž přibližně 600 tun představuje směsný komunální odpad, necelých 100 tun tříděný odpad (papír, sklo, plast) a zbývajících 500 tun pak bioodpad ze zahrad a veřejné zeleně.

Číst dál...

27/10/2011

Zveřejnění ukázkových studiií proveditelnosti pro PO2
V sekci vzory a metodiky k programům z OPŽP jsou nově uveřejněny dvě ukázkové studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3 v Prioritní ose 2 - kropící a samosběrné vozy zpracované jak pro menší osídlení - obce, tak i pro městské zástavby.

Prašnost z automobilové dopravy patří obecně mezi jeden z nejvýznamnějších zdrojů zátěže ovzduší. Tyto nečistoty z povrchu komunikace jsou postupně a opakovaně vynášeny do okolí jedoucími vozidly. Tzv. sekundární prašnost lze účinně řešit pouze definitivním odstraněním částic z povrchu vozovky, tj. důsledným vyčištěním komunikace.

Číst dál...

16/10/2011

Kontroly v Programu Zelená úsporám už běží naplno
Provádění kontrol na místě je součástí smluv s kupci emisních kreditů a má prokázat, že žadatelé svými realizacemi splnili smluvní podmínky a uspořili plánované množství energie. Kontroly jsou současně jednou z podmínek závěrečné bilance celého programu.

Číst dál...

30/09/2011

Použitelnost příloh k žádosti o dotaci na zateplení
V souvislosti s připravovanou výzvou v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřenou na realizaci úspor energie (zateplení), předkládáme k využití manuál, porovnávající povinné přílohy u projektů (žádostí) podaných ve výzvě v programu Zelená úsporám (veřejné budovy) a připravované výzvě v Operačním programu Životní prostředí.

Číst dál...

29/09/2011

Obce mají opět šanci získat dotace na zateplování veřejných budov
Města a obce budou mít opět šanci získat dotace na zateplování veřejných budov. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásí v říjnu výzvu operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádosti se začnou přijímat 1. prosince a jejich uzávěrka bude 6. ledna 2012, řekla ČTK mluvčí MŽP Michaela Jendeková.

Číst dál...

28/09/2011

Dbejte na obsah smlouvy se svozovou společností

Otázka uzavírání smluv se svozovými společnostmi pramení zejména z ustanovení § 16 a § 17 zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplývá z nich, že obec jako původce komunálního odpadu (odpadu vznikajícího z činnosti fyzických osob nepodnikajících) musí zajistit jeho odstraňování v souladu se zákonem. To znamená zejména předáním příslušnému subjektu, který disponuje náležitými oprávněními k převzetí odpadu. Zjednodušeně se těmto subjektům říká tzv. svozové firmy, neboť uskutečňují svoz komunálního odpadu od jednotlivých fyzických osob v obci, a to na základě písemné smlouvy mezi obcí a danou svozovou společností.

Číst dál...

17/09/2011

Evropský týden mobility

Už po desáté se řada evropských měst připojí k Evropskému týdnu mobility. Tématem letošního ročníku je alternativní doprava. Kampaň chce upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a zároveň nabídnout možnosti jiných druhů dopravy. Do projektu je zapojeno víc než 30 států, v České republice se ho účastní 64 obcí.

Číst dál...

Další články...

  1. 16/08/2011
  2. 12/07/2011