Překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji

Název projektu: Překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji

Doba řešení projektu: 2013 – 2014

Zadavatel: Středočeský kraj  logo stedoesk kraj

Hlavní cíle projektu: Cílem Studie byl návrh vhodných lokalit pro shromažďování a následnou přepravu odpadů zejména směsného komunálního odpadu, ale i objemného odpadu, recyklovatelných odpadů či bioodpadů. Navržené řešení systému překládacích stanic akceptuje především vhodnost umístění těchto zařízení ve Středočeském kraji ve vazbě na nejvhodnější dopravní podmínky v lokalitě a na zajištění vhodných variant pro přepravu odpadů na konečná zařízení pro využití odpadů.

Obsah projektu:

Studie navazuje na v roce 2012 zpracovanou studii Technickoekonomická analýza integrovaného systému nakládání s komunálními odpady ve Středočeském kraji, která se zaměřila na komplexní analýzu a návrh řešení aktuálních problémů odpadového hospodářství Středočeského kraje. 

Studie se dělí na analytickou a návrhovou část. Stěžejní částí analytické části Studie spočívá v terénním šetření ve vybraných obcích a městech Středočeského kraje formou řízeného rozhovoru a dotazníkového průzkumu mezi dalšími vytipovanými obcemi Středočeského kraje. Dále byly mapovány možnosti využití silniční, železniční a lodní přepravy v kraji a další podpůrné doplňující informace, které tvoří podklad pro návrh systému překládacích stanic vč. jejich technického řešení. Návrhová část se zabývá variantním řešením pro umístění překládacích stanic, které budou určeny zejména pro překládku a následnou přepravu SKO a objemných odpadů přednostně na ZEVO Mělník. Jednotlivé varianty jsou popsány z hlediska kapacity a technické náročnosti a ekonomiky provozu. Varianty jsou následně porovnány a vyhodnoceny z hlediska vhodnosti pro obce a města Středočeského kraje.

Dotazník pro města a obce Středočeského kraje ke stažení ZDE.